Ensemble Neues

                 photo : TOMOKA Korogi